Fransız ihtilali

Fransız Devrimi olarak da adlandırılan Fransız İhtilali, gerçekleştiği dönemin yanında günümüze bile etki eden önemli bir tarihsel olaydır. Yaklaşık On yıl boyunca Fransa siyasi karışıklıklar ve kaos yaşamış, binlerce Fransız hayatını kaybetmiştir. İhtilal sonucunda ise yüzyıllardır devam eden toplumsal ve siyasi değerler değişmiş, köklü reformlar yapılmıştır. 

FRANSIZ İHTİLALİ NEDİR?

Fransız İhtilali, 1787’den başlayarak tüm Fransa’ya yayılan, ilk zirve noktasına 1789’da ulaşan ve 1799’a kadar süren bir harekettir. Fransa’da halkın, kralın baskısına karşı aydınların öncülüğünde isyan etmesi olarak tanımlanan bu hareket sonucunda halk Fransa’da “ancien regime” adı verilen eski yönetime son vermiş ve Avrupa ve dünya tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Fransız İhtilali ile birlikte insan hakları, demokrasi, milliyetçilik, işçi hakları,  liberalizm, adalet ve eşitlik gibi kavramlar ortaya çıkmıştır.

FRANSIZ İHTİLALİ’NİN NEDENLERİ

Fransız İhtilali’ne sebebiyet veren olay ve konular bugün bile tarihçiler arasında tartışma konusudur. Ancak genel olarak, Fransa’nın uzun süren savaşlar sonucu kötüleşen ekonomik durumunu düzeltmek için birçok vergi getirmesi, tarımsal alandaki kötü gidişler ve kitaplar yaygınlaşması ile kültürel seviyesinin yükselmesi Fransız İhtilali’ne zemin hazırlamıştır.

Avrupa’nın en kalabalık ülkesi olan Fransa’da hayat standartlarının kötüleşmesi.

Gelişmekte olan varlıklı burjuvazinin kültürel seviyesini arttırması.

Kırsalda yaşayan vatandaşlar için ağır bir yük oluşturan çağ dışı feodal sisteme duyulan tepkilerin artması.

Fransa’nın Amerikan Bağımsızlık Savaşı’na sağladığı yoğun mali ve askeri destek yüzünden Fransa ekonomisinin bozulması ve halka ağır vergiler getirilmesi.

FRANSIZ İHTİLALİ NASIL BAŞLADI?

14 Temmuz 1789 yılında Bastil Hapishanesi’nin isyancılar tarafından basılmasıyla ihtilal başladı. Mahkûmlar serbest bırakıldı ve buradaki silahlar ele geçirilerek ihtilalde kullanıldı. 1891 yılına gelindiğinde ise ihtilal yeni bir boyut kazandı. 1791 yılında bir kurucu meclis toplandı ve “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi”ni yayınladı. Ardından da ulusal egemenliğe dayanan bir anayasa hazırlayarak monarşinin yetkilerini sınırlandırdı. Bu anayasa, halk tarafından seçilecek bir parlamentonun yasama ve yürütme yetkilerini kralla paylaşmasını öngörmekteydi.

FRANSIZ İHTİLALİNİN SONUÇLARI

Fransız İhtlili’nin birçok sosyal, ekonomik ve siyasi sonucu vardır, ancak en önemli birkaç tanesi şunlar;

İnsan Hakları, Eşitlik, Adalet, Milliyetçilik, Özgürlük, Laiklik, Demokrasi, gibi kavramlar sosyal yaşamda kullanılmaya başlandı.

Milliyetçilik akımının ortaya çıkmasıyla birlikte, imparatorlukların ve monarşik yönetimlerin yıkılmasına, bunların yerine ulus devletlerin kurulmasına neden oldu.

Fransa’da krallık rejimi yıkıldı, Cumhuriyet rejimi kuruldu.

Yeniçağ bitti ve Yakınçağ başladı.

Kaynakça: https://www.hurriyet.com.tr

Yorum Yap