1.BAYEZİD ( YILDIRIM BAYEZİD )

  1. Bayezid veya Yıldırım Bayezid (1354, Edirne – 8 Mart 1403, Akşehir), dördüncü Osmanlı padişahı. 1389’dan 1402 yılına kadar hükümdarlık yapmıştır. Babası Sultan I. Murad, annesi ise Gülçiçek Hatun’dur. Sultan-ı İklim-i Rum olarak da bilinir. Çocukları İsa Çelebi , Emir Süleyman , Musa Çelebi , Mehmed Çelebi ve Hundi Fatma Hatun’dur.

1)SALTANATI ÖNCESİ YAŞAMI:

Babası Sultan I. Murad, annesi Rum asıllı olan Gülçiçek Hatun’du. Adı babaannesinin babası Türkmenler’in Edebalı diye andığı Ebâ Yezîd’in adından gelir. Küçük yaştan itibaren zamanın seçkin alimlerinden genel İslam eğitimi ve değerli kumandanlardan askerlik, sevk ve idare dersleri aldı. Osmanlı tarihlerinde kendisinden ilk olarak söz edilmesi, 1381’de Germiyanoğulları beyi Süleyman Şah’ın kızı Devlet Sultan/Hatun’la evlenişi nedeniyledir. Bu evlilik babası I. Murat’ın Germiyan topraklarının neredeyse tamamını “gelin çeyizi” olarak sınırlarına katmak politikasının sonucuydu. 1381 yılında evlenişinin takip eden yıllarda devlet idaresinde yetişmesi için Sultanönü Eskişehir ve sonra Germiyan ili Kütahya sancakları beyliğine atandı. Sancaklarının askeriyle Anadolu ve Rumeli yakalarında savaşlarda babasının safında yer aldı. 1385’te kardeşi Şehzade Savcı Bey’in, Bizans veliahtı Andronikos Paleologos ile birlikte hareket ederek ayaklanmasının bastırılışı ve Şehzade Savcı’nın gözlerine mil çekilmesi sonucu öldürülmesi olayları ile de Osmanlı tarihlerinde bahsi geçmektedir. 1389’da Sırpların çoğunluğunu oluşturduğu Haçlı ordusu ile yapılan Birinci Kosova Muharebesi’ne katıldı. Osmanlı ordusunun sağ kanadının komutanlığını yaptı; savaşta büyük kahramanlık gösterdi ve savaşın Osmanlılar tarafından kazanılmasında komutası altında bulunan Osmanlı sağ kanadının Sırplara bir karşı taarruz ile Sırp ordusunu çökertmesi çok önemli katkı sağladı. Babası Sultan Murad, bu savaş sonunda bir Sırp soylusu olan Milos Obilic tarafından şehit edilince, devlet ileri gelenlerinin müşterek kararı ile Osmanlı tahtına geçti.

 2)SALTANATI DÖNEMİ:

 

2.1YAKUP BEY’İN ÖLDÜRÜLMESİ:

I. Bayezid, 1. Kosova Meydan Muharebesi’nin son saatlerinde babasının suikasta uğrayıp öldürülmesi üzerine, öldürülen Sırp prensi Lazar Hrebeljanović’ın eşi Milica ve küçük oğlu Stefan Lazarevic savaş alanından çağrılarak kendisine biat ettirildi. Bu biat töreni biter bitmez kaçan düşman askerlerinin peşinde olan kardeşi Yâkub Çelebi çağırtılarak çadırda boğduruldu. Böylece Bayezid, tahtın tek varisi konumuna ulaştı. Zamanının tarihçisi Âşıkpaşazâde, Yâkub’un öldürülmesi o gece askeri iztiraba düşürdü demektedir.

2.2)RUMELİ SEFERLERİ:

  1.Bayezid Kosova Meydan Muharebesinin ardından Bursa’ya dönmek üzere derhal harekete geçti. Çünkü bu sırada Anadolu’da Osmanlılar’a tâbi olan beylikler isyana kalkışmışlar, eski topraklarına yeniden sahip olabilmek için Karamanoğlu’nun etrafında toplanmışlardı. Karamanoğlu Alâeddin Bey Beyşehir’i alarak Eskişehir’e kadar uzanmış, Germiyanoğlu II. Yâkub Bey miras yoluyla kaptırdığı toprakları yeniden zaptetmiş, Kadı Burhâneddin ise Kırşehir’i almıştı. Bayezid Anadolu’ya geçmeden önce Sırp kralının oğlu Stefan Lazareviç ile müzakereye girişerek kız kardeşi Olivera’yla (Maria Despina) evlenmek ve Sırplar’dan yardımcı kuvvet olarak faydalanmak üzere bir antlaşma yaptı. Bundan sonra Stefan sürekli Macar baskısı sebebiyle Bayezid’e sadık kaldı ve hatta onun seferlerine katıldı. Fakat Yukarı Sırbistan (Üsküp, Priştine bölgeleri) hâkimi Vuk Brankoviç, kendi bölgesindeki önemli maden şehirlerine sahip olmaya çalışan Osmanlılar’a karşı koydu. Ancak bu yörede faaliyet gösteren Paşa Yiğit Bey 1391’de Üsküp’ü almayı başardı. Böylece Bosna ve Arnavutluk’a yönelecek akınlar için bir üs elde edilmiş oldu. 1391 ilkbaharında Anadolu’da Kastamonu seferi yapmaktayken Eflak Voyvodası Mirce Tuna Nehrini geçip Karinabad’a kadar ilerledi. Bunun üzerine I. Bayezid hızla Rumeli’ye Mirce üzerine yöneldi. Arkus Ovası Muharebesi’nde Mirce komutasındaki Eflak ordusuna karşı çıktı. Savaşı Osmanlı ordusu kazanıp Eflak Voyvodası Mirce esir alındı. Mirce ile yapılan anlaşmaya göre Mirce çok yüksek bir kurtuluş akçesi ödemek zorunda kalıp ülkesine dönebildi. Eflak Voyvadalığı da Osmanlı devletine bağımlı bir vasal devlet statüsüne girdi.

1393’te de I. Bayazid Anadolu’da Amasya ve civarında iken Macarların saldırıları üzerine Rumeli’ye döndü. Bulgarların başkenti olan Tırnova’yi ele geçirdi. Macar-Bulgar karışık orduları işgaline uğrayan Tuna boyu kaleleri olan Silistre, Niğbolu ve Vidin’i tekrar Osmanlı egemenliğine aldı. Niğbolu kalesine kapanmış Bulgar Kiralı Şişman ve oğlu Aleksander kısa bir kuşatma sonunda bu kalede I. Bayezid eline esir düştüler.

1394’te Selanik ve Yenişehir’i (Mora Yarımadası) alan Osmanlı orduları, Teselya ve Arnavutluk’a kadar ilerlediler.

1395’te Bizans imparatoru ve prenslerinin Serez’de görüşmeleri başarısız kalınca I. Bayezid komutasında Osmanlı ordusu güneye Yunanistan üzerine hücuma geçip Tırhala, Domacia, Patras ve Farsala şehirlerine eline geçirdi. Sonra tarihî Termopylae Geçidi’nden geçerek Atika yarımadası bölgesine girdi. Yunanistan’daki başarısından sonra I. Bayezid yine o yaz sonu Anadolu’ya Kastamonu’ya yöneldi.

23 Eylül 1396 tarihinde Rumeli’de ilerlemekte olan Haçlı Ordusu’nu Niğbolu Muharebesi ile mağlubiyete uğrattı. Haçlı Ordusu tamamen dağıldı.

1397’de Balkanlardaki akıncı grupları Evrenos Bey, Murtaza Bey ve Yakup Paşa komutalarında Venedik’e bağlı olan Koron ve Modon kaleleri ile Mora’ya akınlar tertip ettiler. Bu akınlar yıldırma ve yağma toplama hedefliydi; bu kaleler ve arazileri fethetmeleri ve arazilerine yeni Türkmen aileleri yerleştirilmeleri ön görülmemekteydi. Tam aksine Rumeli’nin bu yörelerinin bazı yerlerinde bulunan halk toplu olarak Anadolu’ya göç ettirilmişti.

2.3)ANADOLU SEFERLERİ:

  Anadolu’ya geçen Bayezid 1389-1390 kışında Alaşehir’i zapt ettiği gibi Batı Anadolu’daki Türkmen beyliklerini, Aydın, Saruhan, Menteşe, Hamîd ve Germiyan’ı Osmanlı idaresi altına aldı. Candaroğlu Süleyman Bey ve Bizans imparatorunun oğlu Manuel Palaeologus da kuvvetleriyle birlikte Osmanlı ordusunun yanında bu sefere katılmışlardı. Bayezid 1390 Mayısında Afyonkarahisar’da bulunuyor ve Karamanoğlu’na karşı sefer hazırlığı ile uğraşıyordu. Nihayet harekete geçerek Beyşehir’i aldı, ardından Konya’ya yürüdü ve şehri kuşattı. Bu sırada ittifaktan ayrılıp Kastamonu’ya dönen Süleyman Bey Karamanoğlu’na yardım için Kadı Burhâneddin ile bir anlaşma yaptı. Ortak kuvvetlerin Kırşehir’e gelmeleri, muhtemelen Bayezid’in Konya kuşatmasını kaldırmasına ve Karamanoğlu’nun antlaşma teklifini kabul etmesine yol açtı. Bu antlaşma ile iki devlet arasında Çarşamba suyu sınır oldu, Beyşehir ve civarındaki bazı yerler ise Osmanlı hâkimiyetinde kaldı. Bayezid 1391’de Süleyman Bey üzerine yürüdü. Ancak Süleyman’ın müttefiki Kadı Burhâneddin’in kuvvetleri karşısında başarılı olamadı. 1392 ilkbaharında yeniden Süleyman Bey üzerine yürümek için büyük hazırlıklar yapmaya başladı. Hatta 6 Nisan 1392 tarihli bir Venedik raporunda, Bayezid’in vasalı durumunda bulunan Manuel Palaeologus’un Sinop’a karşı yapılacak deniz seferine katılmak üzere olduğu bildirilmekteydi. Bu sefer, Sinop hariç Süleyman’a ait yerlerin zaptı ve onun ölümü ile sonuçlandı. Daha sonra Bayezid, Kadı Burhâneddin’in protesto ve tehditlerine rağmen Osmancık üzerine yürüyerek burayı ele geçirdi. Fakat Çorumlu mevkiinde iki taraf arasındaki mücadeleyi Kadı Burhâneddin kazandı ve yenilgiye uğrayan Osmanlı kuvvetleri geri çekildi. Kadı Burhâneddin bu galibiyetin verdiği cesaretle hücumlarını Sivrihisar ve Ankara’ya kadar uzattı, yağma ve tahribatta bulundu. Ancak Burhâneddin’in kuşatması altındaki Amasya emîri 1392’de Amasya’yı Osmanlılar’a teslim etti. Ertesi yıl bölgeye gelen Bayezid Amasya’ya girerek şehri teslim aldı. O yörede bulunan, Çarşamba vadisindeki Tâceddinoğulları, Merzifon bölgesindeki Taşanoğulları ve Bafra hâkimi gibi mahallî beyler Bayezid’in hâkimiyetini tanıdılar. Bu arada müttefikleriyle bozuşan Kadı Burhâneddin ise geri dönüş sırasında Osmanlı kuvvetlerine karşı taciz edici hücumlar dışında önemli bir harekâta gerçekleştiremedi.

Kadı Burhaneddin Olayının ardından 1394’te Timur Dicle’yi geçip Anadolu’ya girmişti. Anadolu’da ve Suriye’de yerel egemenliğini yitirmiş veya yitirme tehlikesi altında olduğu görünen beyler, Timur’a yanaştılar. Buna karşılık I. Bayezid güney Anadolu’da egemenlik gösteren Mısır merkezli Memluklularla dostane ilişki kurmak niyetiyle Mısır’a bir elçi gönderdi.

1395’te Rumeli’de Yunanistan üzerine bir seferden sonra, o yazın da yine ivedilikle Anadolu’ya döndü ve Candaroğulları’na bağlı Sinop kalesini kuşattı. Candaroğlu İsfendiyar Bey bir barış teklif etti ve kendisi anlaşma ile bir bağımlı vasal devlet statüsüne girdi. I. Bayezid kışı Bursa’da geçirdi.

2.4)İSTANBUL KUŞATMALARI :

  I. Bayezid padişahlığının ilk yılı olan 1389’da Bizans İmparatorluğu’ndaki saltanat çekişmesi sorunlarına da önem verdi. V. İoannis tahtta bulunuyordu; ama yeğeni VII. İoannis Kosova Savaşı sırasında Ceneviz’de bulunup amcası aleyhine bir darbe hazırlamaktaydı. I. Bayezid’in da yardımını sağlayıp 11 Nisan 1390’da Yıldırım’ın sağladığı bir Türk birliği desteği ile amcası V. İoannis’i ikinci defa tahttan indirmeyi başardı. Fakat VII. İoannis şimdiki Yedikule yerinde olan Altın Kapı hisarında kendini savunmaya başladı ve oğlu Manuil’i Midilli adasından çağırdı. Midilli’den Rodos Sen Jan Şövalyeleri gemileri ile gelen Manuil ve babası 3 hafta süren bir şehir iç savaşı sonunda tekrar V. İoannis’i Bizans İmparatorluğu tahtına getirdiler. Destek verdiği kişinin tahtan indirilmesinden hoşlanmayan I. Bayezid ise Osmanlılara yıllık tazminat ve askerî yardım sağlamakla yükümlü olan bir vasal devlet olan Bizans’tan 1390’da çıktığı Anadolu seferi için yardım istedi ve Manuil Yıldırım’ın Anadolu seferine katılmak zorunda kaldı.  

1390’da Bizans İmparatoru V. İoannis Bayezid’in Anadolu’da olmasından yararlanarak İstanbul şehri surlarının şimdi Yedikule içinde kalan tören kapısı olan Altın Kapı civarını, şehrin içinde ve etrafında bulunan, kullanılmayan ve yıkık kiliselerden alınan taşlar ve mermerlerle pekiştirmisti. Bu projeye kızan I. Bayezid bu yeni yapıları yıkmasını ve bu yıkım yapılmazsa iki devlet arasında savaş başlayacağını ve Yıldırım’ın yanında bulunan İmparator’un oğlu ve varisi Manuil’in gözlerini kör edileceğini tehdit etti. Çaresiz kalan V. İoannis, Sultan’ın bu isteklerini yerine getirmek zorunda kaldı ve bu yeni sur tamirlerini yıktırdı. Bunu çok utandırıcı bulan V. İoannis bu nedenle sinir buhranları geçirdi; 16 Şubat 1391’de öldü ve yerine oğlu II. Manuil geçti.

II. Manuil, Yıldırım’ın şehirde bir Türk mahallesi kurulması, bir câmi yapılması ve yıllık verginin artırılması isteklerinin kabul etmeyince Yıldırım (aralıklı olarak 1391 ile 1400 dönemlerinde) İstanbul’u karadan kuşatıp, kara ablukası uygulamaya başladı.

1391’de İstanbul, karadan ve denizden kuşatıldı. Bizans’a gözdağı vermek için yapılan ve 7 ay süren kuşatma sonunda Bizanslılar’dan bazı imtiyazlar elde edildi.

1395’te Yıldırım Bayezıd, uzun süre abluka altında tuttuğu İstanbul’u ikinci kez kuşattı. Kış mevsiminin yaklaşması üzerine kuşatmaya son verildi.

1396’da Yıldırım Bayezıd, İstanbul’u üçüncü kez kuşattı, ancak sonuç alamadı.

1400’de Bizans İmparatoru’nun Avrupa ülkelerini yeni bir haçlı seferi için örgütlemeye çalışması üzerine Yıldırım Bayezid, İstanbul’u dördüncü kez kuşattı. Timur’un Anadolu’ya girmesi üzerine kuşatma kaldırıldı.

2.5)NİĞBOLU SEFERİ:

Yıldırım Bayezid’in 1395’te İstanbul’u ikinci defa kuşatmaktayken yeni bir Haçlı ordusu hakkında haberi oldu. Osmanlı istihbaratı iyi çalışmıştı. Esasen İstanbul Boğazı’ndan geçen ve Haçlı donanmasına iştirak edecek olan gemiler görülmekteydi. Ayrıca Bizans İmparatoru II. Manuil’un Macar Kralına gönderdiği Yıldırım’ın Haçlı ordusundan haberdar olduğuna dair mesaj da Osmanlıların eline geçmişti. Haçlı ordusu Buda’ya eriştiği zaman Yıldırım, İstanbul kuşatmasını çoktan bırakmış bulunuyordu. Gazi Evranos Bey komutasındaki akıncılar hemen ilerlemişler ve Osmanlı ordusunun güzergâhı için keşif yapmaya başlamışlardı. Bayezid İstanbul’un ablukası için az sayıda birlikleri geri bıraktı ve bu yüzden Bizanslılar donanmalarını Tuna’ya gönderemediler.

Yıldırım Bayezid, Rumeli eyaleti ordularının düşmana hücum etmemesini ve Osmanlı ordusunun Edirne ve Filibe arasında toplanması emrini vermişti. Tecrübeli Sadrazam Kara Timurtaş Paşa tarafından organize edilen Rumeli ve Anadolu eyalet orduları büyük bir hızla burada toplanmaya başladılar ve Meriç kıyısına hemen hasıl oldular. Vasal devletlerden de önemli katkı sağlayanlar oldu. Özellikle Sırplar Stefan Lazarević komutasında Filibe’ye geldi ve ana Osmanlı ordusu ile Sıpka Geçidi güneyinde birleşti. Ana Osmanlı ordusu ise toplanma mevkiinden Ağustos sonunda hızla yola çıkıp 20 Eylülde Sıpka Geçidi’nden geçip 21-22 Eylül’de Tırnova’ya vardı. Burada ilk defa bir Haçlı keşif birliği ile karşılaştılar. Osmanlı keşif birlikleri ise Niğbolu’ya yetişip Haçlı ordularının kale önünde ordugahta olduklarını gördüler. 24 Eylül’de Yıldırım Bayezid ve ana Osmanlı ordusu Niğbolu’nun birkaç kilometre güneyine geldi ve Yıldırım’ın otağı burada bir tepe üzerine kuruldu.

Yıldırım Bayezid Edirne’den Tuna Nehri kıyısında bulunan Niğbolu Kalesine 24 saat gibi kısa bir sürede ordusuyla beraber ulaştı. Adına yaraşır bir süratle gelen Sultan Yıldırım Bayezid, Divanı toplayarak durum değerlendirmesi yaptı. 25 Eylül 1396 günü kendinden aşırı emin Haçlı birlikleri Osmanlı süvarilerinin amansız akını karşısında bozguna uğramış adeta bir baskın yemişlerdir.

Savaşın başlarında tepeden tırnağa zırhlı seçkin Hospitalier Şövalyeleri Osmanlıların öncü birliklerine kayıplar verdirmiş, onları kovalamak için ilerledikçe Türk askerlerinin daha önceden yerlere sapladıkları kazıkların olduğu bölgeye gelmişler ve atlarla ilerlemenin mümkün olmadığını görünce atlarından inmişlerdir.

Haçlı ordusunun geçtiği yerde Müslümanları ve hatta Ortodoksları katlettiğini öğrenen Yıldırım Bayezid çok öfkelendi. Soylular bir kenara ayrıldıktan sonra yere bir kazık çakıldı ve boyu bu kazıktan uzun olan tüm diğer esirler idam edildi. Niğbolu Savaşı, Osmanlı’nın ilk zamanlarında esirlerin öldürüldüğü tek savaştır. Ancak çocuk yaştaki Haçlı askerlerinin canı bağışlandı ve onlar da Müslüman olarak yetiştirilmek üzere Türk ailelerine gönderildi.

2.6)EMİR TİMUR VE ANKARA SEFERİ:

  15.yüzyılda devletten imparatorluğa, Dünyanın tek hakimi olma hırsı ve ihtirası iki Türk devletini Anadolu’da karşı karşıya getirmiştir. Timur’un kendisini Cengizhan imparatorluğunun varisi olarak görmesi, Timur Han’ı Anadolu ve Suriye seferine yöneltti. Yıldırım Beyazıt Han da; Oğuz Han’dan geldikleri yirmi dört oğuz boyundan Kayılara mensup olduğu iddiasıyla ata yurduna yönelerek Timur’a karşı siyasi gücünü ve konumunu kuvvetlendirmek istiyordu. Bu nedenle Yıldırım Beyazıt Han 1258 yılında, Moğolların Bağdat’ı istilası sonucunda Bağdat’tan kaçarak Mısır’daki Memluk Devletine sığınan halifeden “Rum Sultanı” ünvanını alarak  Anadolu hakimiyetini meşru kılmıştır.

Balkanlarda Hıristiyanlara karşı Yıldırım Beyazıt’ın yaptığı savaşlarda elde ettiği başarılar Timur’un takdirine şayan oluyordu.Fakat bu durum Timur’un Anadolu ya yönelmesine engel olamadı. Çünkü Yıldırım Beyazıt a karşı başarısız olan Anadolu beyleri sürekli Timur u Beyazıt a karşı kışkırtıyorlardı.Buna bağlı olarak Timur’un  Bağdat’a aldığında buranın hakimi Ahmet Celayir, ardından Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf’un önce Memluk Devletine daha sonra Osmanlı sarayına sığınmaları Timur ordusunun Anadolu ya yönelmesini kaçınılmaz kıldı.

Erzincan ve Sivas’ın Timur’un hakimiyetine girmesi, iki devleti doğuda sınır yaptı. Hele Timur’un Sivas’ı alarak kaledeki esirleri diri diri gömüp, kan akıtmama sözünü yerine getirerek Osmanlıyı tehdit etmesi; Beyazıt’ın bunu  hakaret sayması,  savaşı kaçınılmaz kılmıştır.Timur Sivas’ı alarak Anadolu ya yapacağı seferlerde ileri karakol olarak kullandı. Anadolu da Timur ile Beyazıt’ın birbirini küçük düşürücü tehditkar mektupları, birbirine sundukları kabul edilemez teklifler, iki tarafı Çubuk Ovasında karşı karşıya getirdi.

Tokat,Kırşehir,Kızılırmak kıvrımı takipleri sonunda Ankara’yı kuşatan Timur; Beyazıt’ın Kalecik üzerinden Ankara’ya geldiğini haber alınca kuşatmayı kaldırarak, Çubuk Ovasına çekildi. Osmanlı ordusu da peşinden ovadaki yerini aldı. 28 Temmuz 1402 Cuma günü, yapılan savaşın geçtiği alan, bugün Esenboğa Havalimanı’nın batısındaki, Kızılca Köy deresinin  Çubuk Çayına kavuştuğu, Kutuören, Yazır, Melikşah, İkipınar, Kızılca ve Dumlupınar köylerinin bulunduğu alanda cereyan etmiştir.
Timur’un ordusu süvari ve fillerden, Beyazıt’ın ordusu ise piyade askerlerden oluşuyordu. Sayılar kaynaklarda oldukça farklı belirtilmesine rağmen Beyazıt’ın 70-80 bin kişilik kuvvetine karşılık; Timur’un ordusu bunun iki katı idi. Savaşın kızıştığı anda, Osmanlı Devleti yönetimindeki Kara Tatar’larla, Timur’un saflarında savaşan beylerinin yanına geçen Anadolu Beyliklerine ait kuvvetler bu savaşın seyrini değiştiren en önemli gelişmedir. Günü birlik savaşta ikindiye doğru Osmanlı sipahileri dağılmış bütün beceri ve gayret piyadeye kalmıştır. Bu direniş ne yazık ki yenilgiyi önleyememiştir.

Osmanlı Devleti Ankara Savaşı ile ilk yenilgisini aldı. Beyazıt Timur’un komutanı Mahmut Han tarafından şimdiki Sarayköy çıkışındaki Yarma’da olduğu tahmin edilen bir yerde esir alındı. Kafes içinde Timur ve ordusu ile Anadolu da gezdirildi. Savaşın sonunda Anadolu da beylikler yeniden bağımsızlıklarını kazandılar. Osmanlı devletinde siyasi  birlik bozularak fetret dönemi başladı. Bizans imparatorluğu tehditten; Avrupa Devletleri ise istiladan bu savaş sonunda bir müddet kurtuldu. Ankara Savaşı sonunda Osmanlı Devleti İslam dünyasında ve bölgede; Timur imparatorluğuna karşı rakip olma gücünü kaybetti. Timur  batı seferinin sonunda Anadolu’yu yakıp yıkarak terk etti.

Sonuçları:

  • Anadolu’daki Türk siyasal birliği bozuldu.
  • Beylikler Dönemi yeniden başladı.
  • İstanbul’un Fethi gecikti.

3)VEFATI:

Timur’un fetihnamesine göre Ankara Savaşı’nın bitiminde Bayezid bir gürz darbesiyle atından düşürülüp yakalanmış ve “Ben Sultan Bayezid’im. Beni sağ olarak hükümdarınıza götürünüz” demesi üzerine elleri bağlı olarak Timur’un çadırına götürülmüştür.[2] Timur tarafından şahsen Bayezid’ın iyi karşılandığı belirtilmiştir. Yıldırım’ın oğulları Mustafa Çelebi ve Musa Çelebi de aynı savaşta tutsak düşmüşlerdir. Timur ve tümenleri Bursa ve İznik’i ve sonra İzmir’i ele geçirmişler; talan edip yakıp yıkmışlardır. Timur bu seferlerinde ve Anadolu’da bulunduğu sıralarda Bayezid’ı devamlı olarak yakınında tutup ayrılmasına izin vermemiştir. Bayezid’ı kaçırmak için birkaç girişim ortaya çıkartılınca Bayezid ve eşi Sırp Prensesi Olivera (veya Maria Despina) ile birlikte tutsak alarak demir kafeste tutuldukları da söylenmiştir.

Yıldırım Bayezid 8 Mart 1403’te 49 yaşındayken Akşehir’de neden olduğu hâlâ bilinmeyen gizemli bir şekilde ölmüştür.

KAYNAKÇA:

1)www.wikipedia.org

2)Türk Diyanet İşleri Vakfı İslâm Ansiklopedisi

3)www.cubuk.bel.tr Ankara Savaşı 1402

Yorum Yap