Bulgar Tarihine Genel Bir Bakış: Orta Asya’dan Trakya’ya Bulgarlar

Bulgaristan tarihi, MÖ. 460’lı yıllardan yıllarından başlayıp günümüze uzanan 2480 yıllık bir geçmişe sahiptir. Tüm uygarlıkların tarihinde olduğu gibi Bulgar tarihinde de katliamlar, açlıklar, savaşlar ve derin anlam ifade eden olaylar yaşanmıştır.

Bulgaristan tarihte Bizans ve Osmanlı İmparatorluğu birçok imparatorluklara şahit olmuştur. Bulgaristan’ın geçmişten günümüze birçok imparatorluğa, devlete şahit olması tarihinin ve kültürünün de zenginleşmesine yol açmıştır.

Bulgar Ne Demektir, Bulgaristan’ın Anlamı Nedir?

Bulgar, Bulgaristan’da yaşayan, Bulgaristan kökenli kişi anlamına gelmektedir. Bulgar kelimesinin eski Türkçe “bula (bulamak)” fiilinden türetilerek ve sonuna -r harfi eklenerek karışık, karıştırılmış anlamına gelen Bulgar kelimesinin ortaya çıktığı düşünceleri yaygındır.

Bulgar kelimesinin “bel gur (beş kabile)” kelimelerinden de türediği düşünülmektedir. Bulgar kelimesinin Latince “halka, kaba insanlara ait” anlamına gelen “vulgaris” kelimesinden de türediği de düşünülmektedir.

Tarihte var olan Bulgarlar, Balkan ve Doğu Avrupa bölgesi ile Karadeniz’in çevresinde kurulmuştur. Burgarların kurduğu Büyük Bulgar Hanlığı’nın Volga nehri yakınlarında olduğu bilinmektedir. Tarihçiler, Bulgaristan kelimesinin etimolojik olarak Volga nehrinden gelmiş olabileceğini belirtmektedir.

Bulgarlar Kimdir, Bulgaristan’a Ne Zaman Yerleşmişlerdir?

Bulgarlar, Karadeniz’in kuzeyindeki Volga nehrinin oradan gelerek Balkanlara yerleşen bir Türk kavmidir. Bulgarlar, Bulgaristan bölgesine 7. Yüzyılda yerleşmişlerdir. Bugün Bulgaristan olarak bilinen topraklara ilk yerleşen halk Traklardır.

Bulgaristan bölgesi, milattan önceki dönemde Roma İmparatorluğu’na aittir. Bulgarlar veya o dönemki adı ile On Ongurlar, milattan sonra 6. Ve 7. yüzyıllarda Slavlar ile birlikte Karadeniz’in doğusundan Bulgaristan bölgesine gelerek yerleşmişlerdir.

On Ongurlar’ın Bulgaristan’dan önce yaşadıkları yer Volga nehrinin kıyılarıdır. Bulgarlar, Volga nehrinin kıyısında Eski Büyük Bulgaristan’ı kurmuşlardır.

Eski Büyük Bulgaristan Nerede Kurulmuştur?

Eski Büyük Bulgaristan, 632-668 tarihleri arasında Karadeniz’in kuzeydoğusunda Volga nehri çevresine kurulmuş Bulgar devletidir. Yunanca “Palaiá Megálē Voulgaría(Büyük Bulgaristan)” olarak bilinmektedir. Kutrigur, Utrigur, Onogur kabilelerinin birleşmesiyle kurulmuştur. Başkenti Fanagorya’dır. Eski Büyük Bulgaristan’da Ön Bulgarca dili konuşulmaktadır.

Birinci Bulgar İmparatorluğu Ne Zaman Kurulmuştur?

Birinci Bulgar İmparatorluğu, 681-1018 tarihleri arasında Balkan bölgesinde kurulmuş Bulgar devletidir. Birinci Bulgar İmparatorluğu, Eski Büyük Bulgaristan yıkıldıktan sonra batıya doğru giden Bulgarların kurduğu imparatorluktur.

Birinci Bulgar İmparatorluğu, Arnavutluk, Ukrayna, Romanya gibi topraklara yayılmıştır. Birinci Bulgar İmparatorluğu’nun yayıldığı topraklarda Türkiye’nin kuzeybatı kesimi de dahildir. Birinci Bulgar İmparatorluğu, Bizanslılarla, İstanbul’u kuşatan Araplarla savaşlar yapmıştır. Birinci Bulgar İmparatorluğu, din değiştirerek Hristiyan olduktan sonra benliklerini kaybederek yıkılmıştır.

Birinci Bulgar İmparatorluğu Hangi Dine İnanmaktaydı, Nasıl Hristiyanlaştı?

Ön Bulgarlar döneminden Birinci Bulgar İmparatorluğu’nun kurulduğu döneme kadar Pagan dinine inaılmaktaydı. Büyük Bulgar İmparatorluğu’nun benimsediği Pagan inancı, tek tanrılı bir din değildir.

Pagan dini, doğanın kutsal olduğuna inanır. Pagan dini, doğayı kutsal sayması nedeniyle “yeryüzü dini” olarak da adlandırılır. Büyük Bulgar İmparatorluğu, Pagan dininin ardından kendi inançlarına göre kutsal saydıkları bir tek tanrıya inandılar. Bulgar dini olarak bilinen göklerin tanrısı Tangra olarak adlandırılmıştır.

Büyük Bulgar İmparatorluğu, Balkanlara doğru göç eden Hristiyan Slavlardan etkilenmiş ve Hristiyanlığa geçiş yapmışlardır. Büyük Bulgar İmparatorluğu’nda Hristiyanlığı ilk kabul eden I.Boris’tir.

Bizans İmparatorluğu Döneminde Bulgaristan Nasıldı?

Bizans İmparatorluğu döneminde Bulgaristan, Bir Bizans vilayeti olarak varlığını sürdürmüştür. Birinci Bulgar İmparatorluğu,1014 Bizans İmparatorluğu ile yapılan Kleidion Savaşı sonucunda yenilgiye uğramış ve 1018 yılında tamamen yıkılmıştır.

Bulgarlar, Bulgar İmparatorluğu’nun yıkılışının ardından 1185 yılına kadar Bizans hakimiyetinde yaçamıştır. Bulgar halkı, 1185 yılında I. Ivan Asen Önderliğinde bağımsızlıklarını kazanmış ve İkkinci Bulgar İmparatorluğu’nu kurmuşlardır.

İkinci Bulgar İmparatorluğu Ne Zaman Kurulmuştur?

İkinci Bulgar İmparatorluğu, 1185-1396 tarihleri arasında Balkanlar’da kurulmuştur. İkinci Bulgar İmparatorluğu’nun başkenti Tırnova’dır. İkinci Bulgar İmparatorluğu, Bizans İmparatoru I.Manuil öldüğünde Bulgarların ayaklanması sonucunda kurulmuştur.

İkinci Bulgar İmparatorluğu, Macarlar, Sırplar, Bizanslılar ve Osmanlılar ile savaşlar yapmıştır. İkinci Bulgaristan İmparatorluğu, Osmanlı Devleti’nin işgali sonucunda yıkılmıştır.

Bulgaristan’a Yapılan Osmanlı Akınları Nedir?

Bulgaristan’a yapılan Osmanlı akınları, II. Bulgar İmparatorluğu’nun zayıfladığı dönemde gerçekleşmiştir. II. Bulgar İmparatorluğu’nun zayıfladığını gören Osmanlı, 1362 yılında Phillippopolis’e (Polovdiv) akın düzenlemiş ve işgal etmiştir.

Osmanlı güçleri, 1382 yılında da Bulgaristan’ın bir diğer kenti Sofya’yı ele geçirmiştir. Osmanlı Devleti, işgal ettiği Bulgar topraklarında çok az direnişle karşılaşmış ve yönünü 1393 yılında Tırnova’ya çevirmiştir. Osmanlı Devleti’nin Bulgar topraklarında işgal ettiği son yer Vidin Çarlığı’dır. Osmanlı’nın Vidin Çarlığı’nı işgal etmesiyle II. Bulgar İmparatorluğu yıkılmıştır.

Bulgaristan’da Osmanlı Hakimiyeti Nasıl Sağlandı?

Bulgaristan’da Osmanlı hakimiyeti, Osmanlı Devleti’nin 1393 yılında II. Bulgar İmparatorluğu’nun başkenti Tırnova’yı ele geçirmesi ve 1396 yılında Haçlı kuvvetleri ile yapılan Niğbolu Savaşı’nı kazanması ile sağlanmıştır. Osmanlı Devleti, Niğbolu Savaşı’nı kazanarak II. Bulgar İmparatorluğu’nu yıkmıştır.

Bulgaristan Osmanlı Döneminde Nasıldı?

Bulgaristan Osmanlı döneminde, Bulgar kültürü ile Osmanlı kültürünün harmanlandığı bir yer haline gelmiştir. Bulgaristan bölgesindeki Osmanlı ve Müslüman hakimiyeti, Hıristiyan olan Bulgarların bir kısmının Müslümanlığa geçmesine neden olmuştur. Müslümanlığa geçen Bulgarlar, Bulgar kültürü ile İslam kültürünü harmanlayarak dillerini, kıyafetlerini, yaşayışlarını değiştirmişlerdir.

Osmanlı Devleti Bulgaristan’ı işgal ettikten sonra ortaya çıkabilecek isyanların önüne geçmek için Bulgar kalelerini yok etmişler ve şehirleri, kasabaları tahrip etmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin yönetimde altında kalan Bulgar topraklarında Osmanlı’nın tahribatı sonucunda nüfus gittikçe azalmıştır.

Bulgaristan’da Osmanlı hakimiyetinin ve merkezi sisteminin sarsılmaya başlaması ile Bulgaristan kültürü yeniden canlanmaya başlamış ve Bulgar halkı içerisinde etkisini göstermeye başlamıştır. Osmanlı merkezi sisteminin Bulgaristan topraklarında zayıflaması, Bulgaristan’da bulunan mülk sahibi zenginlerin sözünün daha çok geçmesine neden olmuştur.

Nisan Ayaklanması Nedir, Bulgar Tarihinde Neden Önemlidir?

Nisan ayaklanması, 1876-187 yılları arasında, Plovdiv, Sliven, Makedonya bölgelerinde Bulgarların Osmanlı Devleti’ne karşı başlattığı ayaklanmadır. Nisan ayaklanması, isyan organizasyonunun yetersiz olması ve isyanı başlatanların planladıkları tarihten erken başladığı için başarısız olmuştur.

Nisan ayaklanması, ayaklanmanın Avrupa’nın dikkatini çekmesi, Bulgaristan’da Ruslar tarafından geçici bir hükümet kurulması, Rusların Osmanlı Devletine savaş açması ve bu savaş sonunda Bulgar topraklarının çoğunun Osmanlı güçlerinden alınması açısından önemlidir.

Bulgarların Nisan ayında ayaklanmasının ardından, Avrupa, özellikle de Rusya, ayaklanmanın nedenlerini araştırmaya başlamış ve 1876 yılında yapılan İstanbul Konferansı’nda Bulgar topraklarında özerk bir Bulgar vilayetinin kurulmasını talep etmiştir.

Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin kararını kabul etmemiştir. Osmanlı Devleti’nin İstanbul Konferansı’ndaki kararı kabul etmemesi üzerine Rusya Bulgaristan topraklarında geçici bir hükümet kurmuş ve Osmanlı’ya savaş açmıştır.

Üçüncü Bulgar Devleti Nasıl Kurulmuştur?

Üçüncü Bulgar Devleti, 1878-1946 tarihleri arasında İkinci Bulgar İmparatorluğu toprakları üzerinde kurulmuş Bulgar devletidir.

1878 yılında yapılan Ayastefanos Antlaşması sonucunda Bulgar topraklarında özerk bir Bulgar Prensliği kurulmuştur. Ancak kurulan Bulgar Prensliğinin sınırları Rusların Akdeniz’e ulaşmasını sağlayabileceği için Avrupalı devletler tarafından reddedilmiştir.

1878 yılında yapılan Berlin Anlaşması ile Bulgar Prensliğinin sınırları tekrardan düzenlenmiş ve küçültülmüştür.

Balkan Savaşları Döneminde Bulgaristan

Balkan Savaşları, 1912-1913 yılları arasında Osmanlı Devleti, Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya arasında gerçekleşen ve Balkan topraklarının yeniden dağıtılması ile sonuçlanan savaşlardır.

Balkan Savaşları, I. Balkan Savaşı ve II. Balkan savaşı olarak ayrılmaktadır. I. Balkan Savaşı Balkanlardaki devletlerin Osmanlı Devleti ile karşı karşıya geldiği savaştır. II. Balkan Savaşı ise Bulgaristan ile Balkan Devletleri ve Osmanlı Devleti’nin karşı karşıya geldiği savaştır. Balkan Savaşları, Bulgaristan’ın ekonomik büyümesine bir darbe vurarak ekonominin ve yönetimin istikrarını kaybetmesine yol açmıştır.

I. Balkan Savaşı, Osmanlı Devleti ve Balkan Devletleri (Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ) arasında yapılmıştır. I. Balkan Savaşı’nın çıkış nedeni Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki varlığına son vermek istemesidir. I. Balkan Savaşı’nın sonunda Osmanlı Balkanlardaki birçok toprağını kaybederken, en çok toprağı ise Bulgaristan almıştır.

II. Balkan Savaşı, I. Balkan Savaşı’nda Bulgaristan’ın çok toprak alması sonunda çıkmıştır. Osmanlı Devleti, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve birinci savaşta yer almayıp ikinci savaşta yer alan Romanya, Bulgaristan’a karşı savaşmıştır.

Birinci Dünya Savaşında Bulgaristan

Birinci Dünya Savaşı’nda Bulgaristan, Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya-Macaristan ile birlikte İttifak bloğunda yer almıştır. Bulgaristan, Birinci Dünya Savaşı’nda Balkan cephesinde savaşmıştır.

Bulgaristan, Birinci Dünya Savaşı’na Sırbistan’a savaş ilan ederek katılmıştır. Bulgaristan’ın Sırbistan’a savaş açmasının karşılığında İngiltere, Fransa ve İtalya’da Bulgaristan’a savaş açmıştır. İttifak grubunda yer alan Bulgaristan, Osmanlı, Almanya ve Avusturya-Macaristan ile birlikte Sırbistan ve Romanya’yı yenilgiye uğratmıştır. Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya’yı yenilgiye uğrattıktan sonra Makedonya’yı işgal etmiştir.

Bulgaristan, Birinci Dünya Savaşı sırasında ekonomik olarak zor durumda kalması ve Bulgaristan halkının Müslümanlarla birlikte Ortodoks Hıristiyanlarla savaşılmasını istememesi nedeniyle savaştan çekilmiştir. Bulgaristan’ın savaştan çekilmesinden sonra Rus Devrimi’nin de etkisiyle isyanlar çıkmıştır.

İki Dünya Savaşı Arasında Bulgaristan

İki dünya savaşı arasında Bulgaristan, ülke siyasetindeki karışıklıklar yüzünden çalkantılı bir dönem yaşamıştır. Bulgaristan’da yapılan 1920 seçimlerinde ülkenin ilk köylü hükümeti kurulmuştur. Bulgaristan’da kurulan ilk köylü hükümeti birçok reform gerçekleştirmiştir.

2. Dünya Savaşı’na yaklaşan 1934 yılında ise otoriter bir askeri rejim Bulgaristan’da yönetime gelmiştir. Bulgaristan’da 1935 yılında Çar Boris askeri rejimi yıkarak parlamenter bir yönetim kurmuştur.

Çar Boris’in Bulgaristan’da kurduğu parlamenter yönetim sıkı bir denetim ile varlığını sürdürmüştür. Bulgaristan’da kurulan sıkı parlamenter yönetim, ülkenin Almanya ve İtalya’yla yakınlaşmasına neden olmuştur.

İkinci Dünya Savaşında Bulgaristan

İkinci Dünya Savaşında Bulgaristan, savaş başladığı sıralarda tarafsız kalarak savaşı gözlemlemeyi planlamıştır. Ancak İkinci Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı’nda kaybedilen toprakları kan dökmeden alma düşüncesi ve kaydedilen topraklarda yaşayan etnik Bulgar halkını bir araya getirme düşüncesi Bulgaristan’ın İkinci Dünya Savaşı’na girmesine neden olmuştur.

Bulgaristan, İkinci Dünya Savaşı’na “Mihver Devletler” Almanya, İtalya ve Japonya’nın yanında girmiştir. Bulgaristan, İkinci Dünya Savaşı’nda Balkan cephesinde Macaristan, Arnavutluk gibi balkan devletleri ile birlikte Yugoslavya, Yunanistan, Avusturalya gibi ülkelere karşı savaşmıştır.

Bulgaristan, İkinci Dünya Savaşı’nda savaştığı balkan cephesinde yenik düşmüştür. Bulgaristan ekonomisi savaş nedeniyle sarsılmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonunda Sovyetler Birliği Bulgaristan’ı işgal etmiştir.

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Nasıl Kuruldu, Ne Zaman Dağıldı?

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, 1946 yılında kurulmuş ve 1991 yılında dağılmıştır. Bulgaristan’da 8 Eylül 1946 tarihinde monarşinin kaldırılması için bir seçim yapılmıştır. Bulgaristan’da yapılan monarşinin kaldırılmasına ilişkin seçimde %93,63 oy oranıyla monarşi tamamen kaldırılmıştır. Bulgaristan’da monarşinin yerine cumhuriyet kurulmuş ve başkanı Bulgaristan İşçi Partisinin başkanı Georgi Dimitrov olmuştur.

Bulgaristan lideri Georgi Dimitrov, komünizmi desteklemiş ve uzun yıllar SSCB’de sürgüne gönderilmiştir. Bulgaristan lideri Dimitrov’un komünizmi desteklemesi, yeni kurulan cumhuriyetin SSCB etkisinde ve ekseninde olmasına yol açmıştır.

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nde 1980’lerde Bulgaristan’da yaşayan Türklere karşı bir asimilasyon kampanyası başlatılmıştır. Bulgaristan’da başlatılan asimilasyon kampanyasının sonucunda 300.000 Bulgar Türkü Türkiye’ye göç etmeye zorlanmıştır.

Bulgar Türklerinin Türkiye’ye göç etmesi, Bulgaristan’da işçi kaybına yol almış ve tarımda çalışacak işçi sayısı azalmıştır. Bulgaristan’da iş gününün azalması ekonomik sorunların çıkmasına yol açmıştır.

Bulgaristan Cumhuriyeti Ne Zaman Kuruldu?

Bulgaristan Cumhuriyeti, 1989 yılında ortaya çıkan 89 Devrimlerinin ardından ortaya çıkmış ve 1990-91 yılları arasında kurulmuştur. Bulgaristan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, Bulgaristan’ın iktidar partisi Bulgaristan Komünist Partisi’nin etkinliğini yitirmesine yol açmıştır.

Bulgaristan Komünist Partisi’nin iktidardaki etkisi kaybetmesi, 1990’larda yapılan seçimlerde iktidarı kaybetmesine neden olmuştur. Bulgaristan’da 1991 yılında yapılan seçimlerden sonra yeni bir anayasa kabul edilmiştir.

Günümüzde Bulgaristan’ın Siyasi Yapısı Nasıldır?

Bulgaristan, cumhuriyetle yönetilen üniter bir devlettir. Bulgaristan siyaseti, ulusal meclis, cumhurbaşkanı, bakanlar kurulu ve siyasi partileri içermektedir. Bulgaristan’da iktidar partisi GERB’dir.

Bulgaristan meclisinde iktidar partisi GERB’in yanı sıra, Bulgar Sosyalist Partisi (BSP) , Böyle Bir Halk Var Partisi (ITN, Demokratik Bulgaristan Partisi (DP), Ayağa Kalk! Mafyalar Dışarı! Partisi (ISMV) gibi partiler bulunmaktadır. Bulgaristan meclisi, 240 milletvekilinden oluşmaktadır. Bulgaristan siyaseti içerisinde mecliste yer alma sınırı %4’tür. Bulgaristan’da seçme ve seçilme yaşı 18’dir.

Bulgaristan Tarihindeki Dinler ve İnançlar Nelerdir?

Bulgaristan dini, büyük çoğunluğun inandığı Bulgar Ortodoks Kilisesine bağlı Hristiyanlıktır. Bulgaristan tarihindeki dinler aşağıda sıralanmıştır.

 • Bulgar Ortodoks Kilisesi (%77): Hıristiyanlık, Bulgar topraklarına 1. Yüzyılda gelmiştir. 865 yılında Bulgar Kralı, Hıristiyanlığı ve ortodoksluğu kabul etmiştir.
 • İslam (%10): İslam dini, Bulgar topraklarına 14. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Bulgaristan’ı fethetmesiyle gelmiştir.
 • Dinsizlik (%7)
 • Protestanlık (%1): Protestanlık, 1857-58 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinden gelen misyonerler tarafından Bulgar topraklarına getirilmiş ve halka tanıtılmıştır.
 • Katolik Kilisesi (%1): Katolik Hristiyanlık, 14. Yüzyılda tüccarlar tarafından Bulgar topraklarına getirilmiştir.

Bulgaristan’da inanç özgürlüğü bulunmaktadır. Anayasada Bulgaristan dini tanımlı değildir.

Bulgar Tarihinde Yaşanan İşgaller, Ayaklanmalar ve Savaşlar Nelerdir?

Bulgar tarihinde yaşanan önemli işgaller, ayaklanmalar ve savaşlar aşağıda verilmiştir.

 • Birinci Bulgar-Bizans Savaşı
 • Konstantinopolis Kuşatması
 • Birinci Bulgar-Sırp Savaşı
 • İkinci Bulgar-Sırp Savaşı
 • Bulgar-Bosna Savaşı
 • Birinci Bulgar-Hırvat Savaşı
 • Dördüncü Bulgar-Bizans Savaşı
 • Üçüncü Bulgar-Sırp Savaşı
 • İkinci Bulgar-Hırvat Savaşı
 • Bulgar-Kiev Rus Savaşı
 • Beşinci Bulgar-Bizans Savaşı
 • Üçüncü Bulgar-Hırvat Savaş
 • Yedinci Bulgar-Bizans Savaşı
 • Dördüncü Bulgar-Sırp Savaşı
 • Birinci Bulgar-Latin Savaşı
 • Klokotnitsa Savaşı
 • İkinci Bulgar-Moğol Savaşı
 • Bulgar İç Savaşı
 • Dokuzuncu Bulgar-Bizans Savaşı
 • Dördüncü Bulgar-Moğol Savaşı
 • Beşinci Bulgar-Sırp Savaşı
 • Altıncı Bulgar-Sırp Savaşı
 • Beşinci Bulgar-Moğol Savaşı
 • Bizans İç Savaşı
 • Birinci Bulgar-Osmanlı Savaşı
 • İkinci Bulgar-Osmanlı Savaşı
 • Rus- Osmanlı Savaşı
 • Bulgar- Sırp Savaşı
 • Makedonya Mücadele Savaşı
 • Birinci Balkan Savaşı
 • İkinci Balkan Savaşı
 • Birinci Dünya Savaşı
 • İkinci Dünya Savaşı

İlk Bulgar İmparatorluğu Dönemi’nde (681-1018) Yapılan Savaşlar Hangileridir?

İlk Bulgar İmparatorluğu döneminde (681-1018) yapılan savaşlar şöyledir;

 • Birinci Bulgar-Bizans Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu arasında yapılan savaştır. Birinci Bulgar-Bizans Savaşı sonucunda Birinci Bulgar İmparatorluğu kurulmuş ve genişlemeye başlamıştır.
 • Konstantinopolis Kuşatması: Bulgar İmparatorluğu ve Emevi Halifeliği arasında yapılan savaştır. Konstantinopolis Kuşatmasını Bulgar İmparatorluğu kazanmıştır.
 • Birinci Bulgar-Sırp Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Sırp Prensliği arasında yapılan savaştır. Birinci Bulgar-Sırp Savaşı sonucunda Sırbistan, Bulgar İmparatorluğu tarafından tanınmıştır.
 • İkinci Bulgar-Sırp Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Sırp Prensliği arasında yapılan savaştır. İkinci Bulgar-Sırp Savaşı sonucunda Bulgar İmparatorluğu ve Sırp Prensliği, Slav ittifakı kurmuştur.
 • Bulgar-Bosna Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Bosna arasında yapılan savaştır. Bulgar- Bosna Savaşı’nı Bulgar İmparatorluğu kazanmıştır.
 • Birinci Bulgar-Hırvat Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Hırvat Krallığı arasında yapılan savaştır. Birinci Bulgar-Hırvat Savaşı barış ile sonlanmıştır.
 • Birinci Bulgar-Hırvat Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu arasında yapılan savaştır. Birinci Bulgar-Hırvat Savaşı’nı Bulgar İmparatorluğu kazanmıştır.
 • Dördüncü Bulgar-Bizans Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu arasında geçen savaştır. Bizans İmparatorluğu’na Sırp Krallığı da yardım etmiştir. Dördüncü Bulgar-Bizans Savaşı’nı Bulgar İmparatorluğu kazanmıştır.
 • Üçüncü Bulgar-Sırp Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Sırp Krallığı arasında geçen savaştır. Üçüncü Bulgar-Sırp Savaşı’nı kazanan taraf Bulgar İmparatorluğu olmuştur.
 • İkinci Bulgar-Hırvat Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Hırvat Krallığı arasında yapılan savaştır. İkinci Bulgar-Hırvat Savaşı’nı Hırvat Krallığı kazanmıştır.
 • Bulgar-Kiev Rus Savaşı: Bulgar İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Kiev Rus İmparatorluğu ile savaşmıştır. Bulgar-Kiev Rus Savaşı sonunda, Bulgar topraklarının bazı bölümleri Ruslar tarafından fethedilmiş ve resmen ilhak edilmesi ile Bizans Ruslara karşı zafer kazanmıştır.
 • Beşinci Bulgar-Bizans Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu arasındaki savaştır. Beşinci Bulgar-Bizans Savaşı’nı Bizans İmparatorluğu kazanmıştır.
 • Üçüncü Bulgar-Hırvat Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Hırvat Krallığı arasındaki savaştır. Üçüncü Bulgar-Hırvat Savaşı’nı Bulgar İmparatorluğu kazanmıştır.

İkinci Bulgar İmparatorluğu Dönemi’nde (1185–1396) Yapılan Savaşlar Hangileridir?

İkinci Bulgar İmparatorluğu döneminde (1185–1396) yapılan savaşlar şunlardır;

 • Yedinci Bulgar-Bizans Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu arasında yapılan savaştır. Yedinci Bulgar- Bizans Savaşı’nı Bulgar İmparatorluğu kazanmıştır.
 • Dördüncü Bulgar-Sırp Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Sırp Prensliği arasında geçen savaştır. Dördüncü Bulgar- Sırp Savaşı’nı Bulgar İmparatorluğu kazanmıştır. Birinci Bulgar-Latin Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Latin İmparatorluğu arasında geçen savaştır. Birinci Bulgar- Latin Savaşı’nı Bulgar İmparatorluğu kazanmıştır.
 • Klokotnitsa Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Selanik İmparatorluğu arasında geçen savaştır. Klokotnitsa Savaşı’nı Bulgar İmparatorluğu kazanmıştır. İkinci Bulgar-Moğol Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Altın Orda İmparatorluğu arasında geçen savaştır. İkinci Bulgar-Moğol Savaşı, Bulgaristan İmparatorluğunun zaferiyle sonuçlanmıştır.
 • Bulgar İç Savaşı: Bulgar İmparatorluğu’nda Çar Konstantin ve Çar Ivaylo arasında yapılan savaştır. Bulgar İç Savaşı sonuçsuz kalmış ve George Terter imparatorluğun başına geçmiştir.
 • Beşinci Bulgar-Sırp Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Sırp Krallığı arasında yapılan savaştır. Beşinci Bulgar-Sırp Savaşı’nı Sırp Krallığı kazanmıştır.
 • Dördüncü Bulgar-Moğol Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ile Altın Orda İmparatorluğu arasında yapılan savaştır. Dördüncü Bulgar-Moğol Savaşı’nın ardından Bulgaristan Moğollar tarafından istilaya uğramıştır.
 • Dokuzuncu Bulgar-Bizans Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ile Bizans İmparatorluğu arasında yapılan savaştır. Dokuzuncu Bulgar-Bizans Savaşı’nı Bulgar İmparatorluğu kazanmıştır.
 • Altıncı Bulgar-Sırp Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Sırp Krallığı arasında yapılan savaştır. Altıncı Bulgar-Sırp Savaşı sonucunda Bulgar İmparatorluğu ve Sırp İmparatorluğu Slav ittifakı kurmuştur.
 • Beşinci Bulgar-Moğol Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ve Altın Orda İmparatorluğu arasında geçen savaştır. Beşinci Bulgar-Moğol Savaşı’nı Bulgar İmparatorluğu kazanmıştır.
 • Bizans İç Savaşı: Bizans İmparatorluğu Kralı Palaiologos ve. Bizans İmparatorluğu Kralı Kantakouzenos arasında yapılan savaştır. Bulgar İmparatorluğu bu iç savaşa her iki tarafından müttefiki olarak katılmıştır. Bizans iç savaşının sonunda. Bizans İmparatorluğu Kralı Kantakouzenos kazanmıştır. Bulgar İmparatorluğu ise Kuzey Trakya’yı fethetmiştir.
 • Birinci Bulgar-Osmanlı Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu arasında yapılan savaştır. Birinci Bulgar-Osmanlı Savaşı, Bulgar İmparatorluğu’nun zaferiyle sonuçlanmıştır.
 • İkinci Bulgar-Osmanlı Savaşı: Bulgar İmparatorluğu ile Osmanlı İmparatorluğu arasında yapılan savaştır. İkinci Bulgar-Osmanlı Savaşı’nı Osmanlı İmparatorluğu kazanmış ve Bulgar İmparatorluğu yıkılmıştır.

Bulgar Prensliği Döneminde (1876-1908) Yapılan Savaşlar Hangileridir?

Bulgar Prensliği döneminde yapılan savaşlar şunlardır;

 • Rus – Osmanlı Savaşı: Bulgaristan, müttefikleri Rusya, Sırbistan, Romanya ve Karadağ ile birlikte Osmanlı Devleti ile savaşmıştır. Savaş Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlanmıştır.
 • Bulgar – Sırp Savaşı: Bulgaristan, Sırbistan ile karşı karşıya gelmiştir. Bulgar- Sırp Savaşı, Bulgaristan’ın zaferi ile sonuçlanmıştır.
 • Makedonya Mücadele Savaşı: Bulgaristan’ın Sırbistan, Yunanistan, Romanya ve Osmanlı Devleti ile yaptığı savaştır. Makedonya mücadelesinin sonucunda Bulgaristan tam bağımsızlığını kazanmıştır.

Bulgar Krallığı Döneminde (1908-1946) Yapılan Savaşlar Hangileridir?

Bulgar Krallığı döneminde yapılan savaşlar şöyledir;

 • Birinci Balkan Savaşı: Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ ile birlikte Osmanlı Devleti ile savaşmıştır. Savaşın sonucunda Bulgaristan ve Balkan devletleri kazanmıştır.
 • İkinci Balkan Savaşı: Bulgaristan, Osmanlı Devleti, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Romanya’ya karşı savaşmıştır. Savaşın sonunda Bulgaristan kaybetmiş ve Birinci Balkan Savaşı’nda aldığı toprakları geri vermiştir.
 • Birinci Dünya Savaşı: Bulgaristan, Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı Devleti ile birlikte İttifak Devletleri içerisinde yer almıştır. İkinci Dünya Savaşında Bulgaristan, İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya gibi devletlere karşı savaşmıştır. Savaşı İttifak Devletleri kaybetmiştir.
 • İkinci Dünya Savaşı: Bulgaristan, Almanya, Macaristan, İtalya, Japonya gibi devletlerle savaşa girmiştir. Bulgaristan’ın karşısında İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin gibi ülkeler yer almaktadır. Savaşın sonunda Bulgaristan ve müttefikleri kaybetmiştir.

Bulgaristan’da Görülebilecek Tarihi Eserler Nedir?

Bulgaristan, kiliseleri, Roma İmparatorluğu döneminden kalma yapıtları ile oldukça zengindir.

Bulgaristan’da görülebilecek tarihi eserler aşağıda listelenmiştir.

 • Alexander Nevski Katedrali – Sofya
 • ST. George Rotunda Kilisesi – Sofya
 • Evksinograd Sarayı – Varna
 • Roma Stadyumu – Plovdiv
 • Komünist Parti Binası – Buzluca
 • St. George Fahri Şapel Kilisesi – Plevne
 • Nikopol Kalesi – Niğbolu
 • Hüdavendigar- Cuma Camii – Filibe
 • Banyabaşı Camii – Sofya

Bulgaristan’da geçmiş yüzyıllardaki tarihi dokular koruma kapsamındadır. Tarihi Bulgaristan mimarisi örneklerine ev sahipliği yapan illerin bağında Sofya gelmektedir.

Kaynakça: https://vizem.net

Yorum Yap